വർഷത്തെ ബോണസ് പോയിന്റുകൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി FB പോ പോസ്റ്റിലൂടെ അറിയിച്ചു
_"അവാസ്തവ പ്രചാരണങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും വഞ്ചിതരാകരുത്."_


തിരുവനന്തപുരം: ഈ വർഷത്തെ ബോണസ് പോയിന്റുകൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി FB പോസ്റ്റിലൂടെ അറിയിച്ചു. പോസ്റ്റിന്റെ പൂർണരൂപം ഇങ്ങനെ


"പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനത്തിന് ബോണസ് പോയിന്റിനായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നീന്തൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകാൻ ആരെയും ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകാൻ ഒരു ഏജൻസിക്കും അധികാരം നൽകിയിട്ടില്ല.

ഈ വർഷത്തെ ബോണസ് പോയിന്റുകൾ സംബന്ധിച്ച് ഇതുവരെ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ല. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ അവാസ്തവമാണ്.

നീന്തൽ പരിശീലനത്തിനിടെ കണ്ണൂരിലെ ചക്കരക്കല്ലിൽ 16 കാരനും പിതാവും മുങ്ങി മരിച്ച സംഭവം ദൗർഭാഗ്യകരമാണ്. അവാസ്തവ പ്രചാരണങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും വഞ്ചിതരാകരുത്."


0 comments