സോളമന്റെ തേനീച്ചകൾരണ്ട് വനിതാപോലീസുകാരുടെ സൗഹൃദത്തിന്റെ കഥയും അപ്രതീക്ഷിതമായി അവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന ചില സംഭവവികാസങ്ങളുമാണ്ചിത്രം പറയുന്നത്. സോളമനായി തിളങ്ങി ചിത്രത്തിന്റെ രസച്ചരട് മുറിക്കാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുന്നത് ജോജുവാണ്.

0 comments

Recent Posts

See All