കടലില്ലാത്ത നാവികസേന90% മരുഭൂമിയുള്ള രാജ്യം0 comments