തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: പേര് ചേർക്കാൻ വീണ്ടും അവസരംതദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: വോട്ടർപട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കാൻ ഈ മാസം 27 മുതൽ 31 വരെ വീണ്ടും അവസരം.


പേര് ചേർക്കാനും, തിരുത്തലിനും, സ്ഥലം മാറ്റുന്നതിനും


lsgelection.Kerala.gov.in


എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ അപേക്ഷ നൽകണം.

0 comments